Referenser

Vi har över åren gjort mer än 2500 uppdrag över hela arbetsmarknaden; verkstadsindustri, processindustri, telecom, media, byggnadsindustri, infrastruktur, försvaret, statliga myndigheter, kultur- och utbildningssektorn liksom kommunala verksamheter. De utvärderingar vi gör visar på mycket nöjda kunder.

Vad tycker våra uppdragsgivare?

ATK har genomfört uppdrag inom de flesta av Sveriges branscher som verkstadsindustri, processindustri, telecom, media, byggnadsindustri, infrastruktur, försvaret, statliga myndigheter, kultur- och utbildningssektorn liksom kommunala verksamheter. De utvärderingar vi gör visar på mycket nöjda kunder.

"De gjorde mycket på den korta tid dom hade"
"Konsulten bromsade ett antal farliga åtgärder och minskade riskerna"

Några siffror från de 50-talet utvärderingar av uppdrag som vi gjort:

  • 75% hade stora eller mycket stora förväntningar på arbetet. 50% av alla ansåg att förväntningarna uppfyllts ganska bra och 50% mycket bra eller utmärkt.
  • 90% uppplevde att konsultinsatsen som mycket bra eller utmärkt.

Nyttan av det vi gör är både kort och långsiktigt. I ca 1/3 av fallen påverkade vi förändringarna direkt i den meningen att våra förslag kunde genomföras eller att påpekande gjorde vilket fick ledningen att tänka om.

En arbetsgivare konstaterade; "Konsulterna arbetade klokt och visade mod och intergritet... ställde frågor som fick oss att tänka och analysera.. vi fick vända på stenar ytterligare en gång"

Ibland leder vår granskning till att vi konfirmerar ledningens beslut. Neddragningarna är nödvändiga långsiktigt, omorganisationen är vettig för att möta kommande utmaningar. För fackens del kan man känna sig trygg i att man vänt på alla stenar.

"Vi fick en korrekt hantering av outsourcing processen, bra bakgrundsmaterial och vi kunde ha en bra tvärfacklig dialog."

"Vi lärde oss än mer hur viktigt det är att medlemmarna är med på spåret. Ledningen lärde sig framförallt hur illa ställt det var med chefsskapet - och började åtgärda det!"

Även om kanske inte vår insats påverkar ledningens beslut i den aktuella frågan kan det långsiktigt leda till bättre förändringsprocesser;

"Vi och företaget lärde oss att det är bra att vi kommer in tidigare i processerna. Mindre informerande och mer delaktighet. ATKs arbete påverkade hur fack och företag förhåller sig till varandra. Vi försöker nu få fram ett samverkansavtal"

Uppdragsgivare och uppdrag

I våra uppdrag hanteras alltid all information som vi tar del av konfidentiellt.

Kontakta oss via mejl eller telefon om du vill ha en referens.

Nedan hittar du exempel på uppdragsgivare och uppdrag:

Varuproducerande företag

Akzo Nobel – Bistå facken vid förändringar inom lagerverksamhet
Componenta Främmestad – Granska förändringsförslag inom produktion, neddragningar
Electrolux – Analys av förslag till utlokalisering av verksamhet
EraSteel – Analys av lönsamhet, investeringsbehov, kompetens, produktionsförändringar
Enics – Granskning neddragningar av produktion och outsourcing av produktion
GGP/Stiga – Analys nedläggning/flytt av produktion, flytt av reservdelslager
Hags – Granskning av koncernens avsikt att lägga ner och flytta produktion
Norcospectra – Analys av förslag till produktionsförändringar
Rolls Royce – Granskning av strukturomvandling, av lönsamhet och ev. outsourcing
SAPA/Hydro – Risk och konsekvensanalys, förslag om att stänga/flytta pressar mm
Skanska – Granskning av bolagisering
Strängbetong - Analys förslag till förändringar utifrån en vikande marknad, ökad konkurrens
Södra Skogsägarna - Granska Södra Skogsägarnas underlag till och förslag att avveckla en såg

Tjänsteföretag

Bonnier Solutions – analys av avsikt/underlag för outsourcing av ekonomisk administration
BRA flyg – Analys av ledningsförslag till åtgärder inom flyg-/kabinverksamhet
Bring – Analys av förändringar inom utdelnings-, splitt- och sorteringsarbete
Compu Group Medicin – Granskning av förbättringsförslag för verksamhet och ekonomi
Ericsson – Granskning globalisering av HR-processer, produktionsnedläggning, av strategier
ICA – Analys av processen kring en ev. outsourcing inom IT-verksamhet.
Nelly NLY – Analys av förslag till att flytta och bygga nytt lager för e-handel
SAS – Analys av förändringsförslag inom kabinverksamhet
Sector Alarm – Granskning av åtgärder och beslut om företagskonsolidering
Statoil – Outsourcing av kundtjänst
Strålfors – Analys flytt av produktion
Telenor – Granskning outsourcing av kundtjänst

Processindustrier

BillerudKorsnäs – Granskning utläggning av verksamhet i Renseri och Vedgård och av UH
Cascades – Granskning nedläggning av pappersbruk och dess konsekvenser
Iggesund Paperboard – Analys förändringar inom UH, förråd, projekt, terminal, vedgård mm
Mondi – Uppdrag att i samarbete med parterna arbeta fram förslag till ökad produktivitet
SCA – Granskning utläggning av hanteringen av insatsvaror för produktion på extern entreprenör
Stora Enso – Analys av outsourcing av underhåll, stängning av PM mm.

Biomed-företag

Astra Zeneca - Säkra utvecklingsmöjligheter för AZ medarbetare i vid med nedläggning av site
BD Medical – Analys av nedläggning och flytt av produktion, kärnkompetenser etc.
Dentsply – Analys av utredning om ev. outsourcing av kirurgiprodukter
Recipharm - Granskning av organisation, budget, ekonomi i användningen av inhyrd personal

Mediebolag/förlag/tryckerier

Aftonbladet – Analys av förändringar inför genomförande av digital first-strategier
Dagens Nyheter – Konsekvens-/riskanalys av organisationsförändringar, rådgivning till fack
Metro – Analys av personalneddragningar och effekter, outsourcing av tidningsproduktion
MittMedia – Analys förslag till förändringar inom redaktionell-, administrativ verksamhet, distribution, medieproduktion mm.
NTM/NT – Granskning förändringsförslag, ekonomiska bedömningar, bemanning och arbetsmiljö
TV4 – Granskning av arbetsgivarens förslag till bildande av ett nyhetsbolag
Västerbotten Kuriren – Analys av omorganisation, verksamhetsutveckling, marknadsanalys
Egmont förlag - Analys av förslag till besparingar, organisationsstruktur och flödesanalyser
Elanders – Granskning av förslag till organisationsförändringar, konsekvenser, ekonomiska resultat
LRF-förlag - Analysera förändringar inom redaktion, korrektur, foto/retusch, sälj, annonsproduktion
V-TAB – Analys nedläggning av tryckerier och av alternativa åtgärder

Försäkringsbolag

Folksam – Analys outsourcing av IT-drift, granskning av upphandlingsunderlag
Länsförsäkringar – Granskning av underlag och förslag till outsourcing av kontorsservice
Skandia – Rådgivning till fackklubb kring outsourcing och granskning av underlag
Trygg Hansa – Strategisk och ekonomisk analys av flytt av sales operationverksamhet

Myndigheter/statliga bolag

Arbetsförmedlingen – Granskning av strategier, ekonomi, stora organisationsförändringar
Bolagsverket – Risk och konsekvensanalys av förändringar inom avd. Kundmöten
Lantmäteriet – Analys omorganisation av inom Informationsdivisionen
Länsstyrelsen Södermanlands län – Risk-konsekvensanalys ur verksamhets-/arbetsmiljö-perspektiv av organisationsförändringar
Migrationsverket – Analys av omställningsprocesser, HR-, samverkansprocesser inom verket
MSB – Utredning av myndighetens framtida utbildningsverksamhet
Riksarkivet – Belysa risker med lagt omorganisationsförslag och dess effekter
SIS – Granskning av lednings avsikt att stänga en institution och dess konsekvenser
Swedac - Analys av risker och konsekvenser av utlokalisering myndighetens verksamhet
Swedavia – Granskning outsourcing av bevakningsverksamhet vid Landvetter
Trafikverket - Analysera lokalförsörjning och arbetsplatsutformning, centrala styrning i form av riktlinjer och besparingsförutsättningar
Vattenfall – Granskning outsourcing av IT

Universitet/högskolor

Göteborgs Universitet – Granskning outsourcing, drift av forskningsfartyg
Högskolan i Gävle - Granskning av ekonomiska flöden och ekonomistyrning inom verksamheten
Umeå Universitet – Analys nedläggning av teknisk verkstad

Kooperativa/Ideella organisationer

HSB Göteborg – Second opinion omorganisationsförslag inom teknisk förvaltning
Konsum Värmland – Analys av alternativ till förändringar av lager och logistikverksamhet
Synskadades Riksförbund – Granskning av förslag till omorganisation och alternativa förslag

Fackliga organisationer

Byggnads Öst - Stötta ombudsmän/förtroendevalda att underlätta medverkan och diskussioner kring ekonomiaspekter i byggprojekt med resultatlönesättning
ST – Ledningsstöd vid översyn av kansliorganisation
Unionen – Analys ev. outsourcing av print och distribution

Kommuner

Stockholm Stad – Utvärdering av EU-projekt (för äldre- och barnomsorg, Hemtjänst)

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap
Login