Övriga tjänster

Vi gör organisationsanalyser och ger stöd i förändringsprocesser. Vi utvärderar förändringar och utvecklingsprojekt. Vi medverkar i utveckling av system för samverkan mellan parter på arbetsplatsen.

Organisationskonsult

Som organisationskonsult (i uppdrag som handlas upp av företags-/organisationsledning eller i samverkan mellan parter) erbjuder vi skräddarsydda tjänster utifrån vår beprövade erfarenhet av strukturförändringar och stora omställningar av verksamheter. Vi erbjuder tjänster inom utvärdering, externt processtöd vid förändringsarbete i olika verksamheter samt utbildning/föredrag.

Vår kompetens kring omställnings-/förändringsarbete förbättrar er verksamhet genom att vi tar tillvara både medarbetares och chefers kompetens samt idéer.

Utvärderingar

Vi utvärderar projekt, utvecklings- och avvecklingsåtgärder som ni genomfört.
Utvärderingar av projekt och olika former av förändringar handlar för oss i grunden om att lära, att förkovra och förbättra. Utvärdering görs ofta för att se hur mål uppnåtts, vilka resultaten och effekterna är. Har det blivit som tänkt? Varför? Varför inte? Förslag till anpassade åtgärder/lösningar. Vi jobbar ofta med processformativ utvärdering, dvs. vi gör flera delutvärderingar under förändringsresans gång. Våra delutvärderingar återkopplas till lednings- och samverkansgrupper. Givetvis erbjuder vi även kortare, one stop, utvärderingar.

Externt processtöd

Som externa processledare kan vi på olika sätt arbeta med verksamhetsutveckling utifrån ditt (kundens) behov och situation. Det kan vara utvecklingsstöd genom alltifrån verksamhetsanalyser och kartläggning av kompetens till coaching av interna förändringsledare, coaching av ledningsgrupper eller partsgemensamma samverkansorgan.

Utbildningar & föreläsningar

Vi har lång erfarenhet av förändringar inom företag, myndigheter och andra organisationer. Vi kommer gärna på besök, deltar i seminarier och utbildningar och förmedlar vårt kunnande.

Exempel på föredrags-/diskussionspunkter:

  • Att använda arbetstagarkonsult – nytta och effekter
  • Outsourcing/Offshoring – strategier, risker/möjligheter
  • Metodik och arbetsprocesser för verksamhetsanalys och kartläggning av kompetens
  • Samverkan och delaktighet på arbetsplatsen
  • Strukturomvandling i en ny och global arbetsvärld

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap
Login