Om ATK

Mikael Eriksson och ATKs samverkanspartners har alla en lång erfarenhet av omställnings/förändringsarbete. Vi står för en beprövad erfarenhet.

Vi vet vad som krävs för att skapa en hållbar förändring (omställning) som bygger på gemensamt arbete och engagemang från medarbetarna. Vi har lärt oss att det även är viktigt att medverka till kunskapsutveckling på flera olika sätt. Inte minst till fackliga företrädare på olika nivåer. Allt för att medlemmar/personal ska kunna känna sig trygga med att verksamhetens förändringsbeslut är fattat på goda grunder.

Vi definierar omställning (stora förändringar)

Omställning är en kraftfull förändring som väsentligt påverkar organisationen, chefer samt medarbetare och dess arbete. Det handlar ofta om stora radikala förändringar.

Omställning kan ses utifrån individperspektiv (medarbetarens eller chefens) eller ur ett verksamhetsperspektiv. Alla större förändringar som görs inom en organisation förändrar situationen för individen.

En stor omställning kan i ett individperspektiv vara att t ex byta ansvars-område, arbetsuppgifter, få förändrad arbetstid, arbetsplats eller hamna i en ny konstellation med en förändrad gruppdynamik.

I ett verksamhetsperspektiv kan en omställning vara att stänga en avdelning/enhet, slå ihop enheter eller flytta verksamhet till en annan ort/land (outsourca/offshore).

En omställning kostar tid, pengar och energi. Det är viktigt att bedöma omställningsprocessens effekter både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

En omställningsresa (förändringsresa) handlar många gånger om för individen att våga gå över en bro utan att riktigt se och veta vad som väntar på andra sidan.

Vår syn på omställningsarbete (förändringsarbete)

Vår syn på omställningsarbete (förändringsarbete)
Ett framgångsrikt och effektivt förändringsarbete bygger på samverkan och delaktighet. Det kännetecknas av tydlighet och transparens, tillit och trygghet samt tid och tålamod. Det betyder att medarbetare, inom ramen för ledningens strategiska arbete, är delaktiga i utformning av lösningar och att det sker i samspel med de fackliga organisationerna.

 • Tydlighet i vart man är på väg med organisationen, motiv och strategier samt transparens och öppenhet i det man gör, när man gör det, varför man gör det och hur, är viktigt.
 • Trygghet för medarbetarna, och en tilltro och respekt gentemot varandra, minskar oron och bidrar till att medarbetarna kan hålla en verksamhetsfokus.
 • Förtroende mellan ledning och medarbetare, samt mellan olika delar i organisationen, är en viktig pusselbit.  
 • Tid för att genomföra förändringen liksom uthållighet i arbetet är bra. Det är viktigt att både vara ute i god tid och i rätt tid. Tålamod är viktigt då förändring tar tid.

Vi stödjer fackliga företrädare i förändringsarbetet (omställningsarbetet) genom att:

 • Granska underlag som berör diskuterade/föreslagna förändringar
 • Ta fram en risk- och konsekvensanalys vad gäller t ex omvärld, strategier, ekonomi och kompetensförsörjning
 • Bedöma möjliga alternativ till ledningens förslag
 • Skapa förutsättningar för ett bra genomförande av förändringarna
 • Bidra till en bättre samverkan för företagets/organisationens utveckling.

Konsulter

Mikael Eriksson, VD och senior rådgivare

Genom dialog och att företag/organisationer tar tillvara medarbetares know how förbättras produktiviteten i verksamheten. Detta är en viktig grund för en långsiktigt hållbar lönsamhet i verksamheten och för medarbetares utveckling samt för deras hälsa.

Ovanstående bottnar i mina erfarenheter av att utveckla, utvärdera och leda projekt, utifrån mitt arbete som arbetstagarkonsult och granskning av strukturförändringar. Jag har i mitt yrkesliv både jobbat med verksamhetsutveckling och verksamhetsavveckling i över 20 år. Min kompetens är dels vunnen utifrån att ha varit chef, konsult, medarbetare, fackligt förtroendevald samt utifrån att ha blivit uppsagd i enlighet med LAS. Och dels från att ha jobbat med och granskat verksamheter inom många olika branscher som tillverkande- och tjänsteföretag, medier och förlag, ideella organisationer, statliga bolag och myndigheter.

Några samverkanskonsulter

Nils-Åke Carlsson

En erfaren konsult som tidigare varit utredare inom Metall, SIF och kanslichef på Unionen.
Han är utbildad civilekonom. Nils-Åke har en stor erfarenhet av struktur-förändringar inom industri och ideella organisationer. Han har som arbetstagarkonsult granskat förändringar inom bl. a tillverkande- och tjänsteindustri.

Björn Jansson

Konsult med erfarenhet som kommundirektör, utredare, revisor och fackliga ombudsman inom statlig sektor. Han är utbildad ekonomie lic. Björn har som arbetstagarkonsult stor kompetens utifrån att ha granskat bl. a tjänsteföretag, processindustrier och myndigheter.

Per Tengblad

Seniorkonsult med lång erfarenhet som konsult, forskare och utredare inom arbetslivsområdet. Han är civilekonom med bakgrund som rationaliserare i försvaret och facklig ombudsman inom statlig sektor. Per har en gedigen kompetens utifrån uppdrag inom hela arbetsmarknaden med tonvikt mot tjänsteorganisationer och offentlig sektor.

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

 • Oberoende bedömning
 • Era synpunkter tas tillvara
 • Ökad kunskap
Login